+420 603 429 190 | juniorcamp@zivohost.cz

juniorcamp nová živohošť

Reklamační řád

Poskytovatel služeb: Benex, s.r.o, se sídlem Brodského 1668/12, 148 00 Praha – Chodov. IČ: 45240736

 

1. Obecná ustanovení

Společnost Benex s.r.o, IČ: 45240736 (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento REKLAMAČNÍ ŘÁD (dále jen „“):

Předmětem tohoto RŘ Ubytovatele je úprava vztahů mezi Ubytovatelem a objednatelem služeb (dále jen „Klient“) vznikajících z titulu odpovědnosti za vady poskytnuté služby nebo věci. RŘ se vztahuje na ubytovací služby, stravovací služby a doplňkový prodej.

 

2. Právo na Klienta na reklamaci vadných služeb

Ubytovatel odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Ubytovatel je povinen Klienta správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných služeb.

Klient má právo na reklamaci případných nedostatků poskytnutých služeb a vad zakoupeného zboží včetně práva na jejich odstranění, výměnu, doplnění, případně na náhradní poskytnutí nové služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny zaplacených služeb nebo zboží.

 

3. Uplatňování reklamací

Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace může Klient provést buď ústně, nebo písemně. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah ustanovení o Reklamačním protokolu v bodu 5.

Klient při uplatňování reklamace předloží doklad o poskytnuté službě nebo pořízení zboží, případně rovněž věc, jejíž vadu reklamuje. Klient zároveň poskytne veškerou další součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podá pravdivé a úplné informace, umožní pracovníkům Ubytovatele vstup do prostor pronajatých k ubytování za účelem posouzení oprávněnosti reklamace apod.

 

4. Zvláštní ustanovení pro některé druhy služeb

4.1 Ubytovací služby

Reklamaci nedostatků v ubytování lze uplatnit u Ubytovatele bez zbytečného odkladu. Právo na reklamaci nedostatků ubytováni zanikne, pokud nebylo uplatněno do odchodu Klienta.

Klient je oprávněn požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění nedostatků, a to zpravidla výměnou vadného nebo doplněním drobného vybavení apartmánu. Pokud není možné odstranit vady technického charakteru v apartmánu přiděleném klientovi (porucha topného systému, slabý tlak vody, nedostatek teplé vody, porucha v příkonu elektrické energie apod.), a jestliže není možné Klientovi nabídnout jiné, náhradní ubytování, a pokud bude apartmán navzdory těmto vadám poskytnut Klientovi, má Klient právo na slevu ze základní ceny ubytování po oboustranné dohodě, nebo na odstoupení od smlouvy zpravidla před přenocováním a na vrácení zaplacené ceny za ubytování.

 

5. Vyřizování reklamací

Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány, nebo které mu již byly poskytnuty, je obsluhující pracovník Ubytovatele povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do 10 dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od provedení reklamace Klientem.

V případě oprávněné reklamace je Ubytovatel povinen sjednat bezplatné odstranění vady, nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnutého plnění. Tím není dotčeno právo Klienta v zákonem stanovených případech odstoupit od smlouvy.

V případě, že Ubytovatel považuje reklamaci za neoprávněnou, je oprávněn zajistit posouzení kvality zboží či služby nezávislým kontrolním orgánem. Pokud se takovýmto posouzením potvrdí, že reklamace byla neoprávněná, náklady spojené s posouzením uhradí Klient.

Není-li ústnímu reklamačnímu podání vyhověno ihned, je pracovník vyřizující reklamaci povinen sepsat s Klientem protokol o reklamaci (dále jen „Reklamační protokol“). V Reklamačním protokolu uvede osobní údaje Klienta, identifikační údaje Ubytovatele, údaj o tom, který z pracovníků Ubytovatele reklamaci vyřizuje, datum uplatnění reklamace, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. Pokud Klient předá pracovníkovi písemnosti či jiné podklady k vyřízení reklamace, tato skutečnost bude rovněž uvedena v Reklamačním protokolu. Reklamační protokol podepíše jak pracovník vyřizující reklamaci, tak Klient. Klient obdrží jedno vyhotovení Reklamačního protokolu.

 

6. Závěrečná ustanovení

Tento RŘ je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Ubytovatele.

 

Tento RŘ nabývá účinnosti dnem 1.9.2023