+420 603 429 190 | juniorcamp@zivohost.cz

juniorcamp nová živohošť

Ubytovací a provozní řád

Ubytovací řád

Tento provozní a ubytovací řád (dále jen „řád“) se vztahuje na ubytování a pobyt v Juniorcampu a Caravan clubu. Řád je závazný pro hosty a návštěvníky kempu.

Každý host či ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem. Zaplacením ubytování host akceptuje ubytovací řád a zavazuje se ho dodržovat. V případě hrubého porušení tohoto řádu může být hostu či návštěvníkovi kempu pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu zaměstnancem kempu bez náhrady finančních prostředků.

Na základě rezervace recepce ubytuje hosta v den nástupu od 15:00 a host je povinen uvolnit pokoj a vrátit klíče v den odjezdu do 10:00. Rezervace se drží pouze do 19:00. Pokud se host do této doby neubytuje, je pokoj nabídnut dalším zájemcům.

Za ubytování, stravování a ostatní služby platí host ceny v souladu s platným ceníkem, který je k dispozici na nástěnkách a v recepci.

Juniorcamp a Caravan Club ubytuje hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem host při příjezdu předloží v recepci průkaz totožnosti. Až po zaplacení ubytování (hotovost, bankovní převod) mu bude poskytnut klíč od pokoje.

Po zaplacení host obdrží klíč od pokoje a klíč od sprch oproti vratné záloze 500,- Kč/klíč. Záloha je vratná v den odjezdu pouze v případě pokud host vrátí klíč od pokoje včas a pokoj je v pořádku. Host odpovídá za škody, které způsobí na majetku v areálu Juniorcampu a Caravan Clubu a je povinen je ihned uhradit v recepci.

V pokoji bydlí pouze osoby, které mají pobyt placený. Provozovatel má právo počet osob kontrolovat.

Za předčasně ukončený pobyt finanční prostředky nevracíme!!

Domácí mazlíčky je nutno nahlásit při příjezdu v recepci a zaplatit za každé zvíře poplatek Kč 30,-/den. Volné pobíhání psů a koček po areálu je zakázáno.

Je zakázáno využívat automobil, chatku a okolí chatky k hudebním produkcím v jakoukoliv denní a noční dobu. Host je povinen chovat se po celou dobu pobytu tak, aby hlukem neobtěžoval ostatní rekreanty a dodržoval noční klid v době mezi 22:00 a 6:00 – zákon § 34 č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Z bezpečnostních důvodů není hostům dovoleno používat v objektech vlastní el. spotřebiče. Toto nařízení se netýká drobných el. spotřebičů sloužících k osobní hygieně ( holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů). Není dovoleno přemísťovat nábytek v chatkách a vynášet jej ven z chatek.

Koupání a provozování ostatních činností (tobogán, veškerá hřiště, molo, brány fotbal atd..) v Juniorcampu a Caravan Clubu je pouze na vlastní nebezpečí.

Juniorcamp a Caravan club nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly způsobeny zaměstnancem Juniorcampu nebo Caravan clubu. Žádná plocha v areálu není hlídaným parkovištěm. Juniorcamp a Caravan club tudíž nezodpovídá za případné poškození, či odcizení aut, či jiných dopravních prostředků.

V areálu Juniorcampu Tobogán a Caravan Club je zakázáno používání zábavní pyrotechniky.

Ubytovací řád je platný od 1.9.2023

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 10 let. Dítě do 6 let věku musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby) dále jen „dohlížející dospělá osoba“

  

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:

 • V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, rozdělávat oheň,
 • Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;
 • Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;
 • Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;

 

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

 1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;
 2. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;
 3. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;
 4. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště;
 5. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;
 6. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli
 7. Provozování všech činností v Juniorcampu a Caravan clubu (tobogán, hřiště, molo…) je pouze na vlastní nebezpečí.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru dětského hřiště.

Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit správci hřiště

Udržujte prosím čistotu

Řád je platný od 1.6.2023

 

PROVOZNÍ ŘÁD TOBOGÁNU

 1. Tobogán je určen pouze pro plavce.
 2. Do koryta skluzavky vstupujte jednotlivě, až po uvolnění pojezdového prostoru
 3. Jezděte vsedě nebo vleže, nohama dopředu a rukama podél těla.
 4. Po ukončení jízdy se nezdržujte v dojezdovém prostoru.
 5. Zákaz vstupu s jídlem, pitím a s předměty.
 6. Použití tobogánu je na vlastní nebezpečí.